14.8.2013: Jste ředitelem nebo členem vrcholného managementu podniku, vedoucím pracoviště, nebo sám podnikáte a máte zaměstnance? Znáte povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob a míru svojí nezastupitelné odpovědnosti v oblasti BOZP a PO (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci a Požární Ochrana)? Víte, že podle Zákona 309/2006 Sb. zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, jen je-li k tomu odborně způsobilý, jinak je povinen zajistit tyto úkoly prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zaměstnancem nebo jinou odborně způsobilou osobou? Víte, že přestupky a správní delikty proti prováděcím předpisům BOZP a PO (několik set různých předpisů a norem) může inspekce pokutovat ve správním řízení až do výše několika milionů korun? Chcete se o dané problematice dozvědět více? Čtěte dál, ptali jsme se u specialistů na tuto oblast.

Ing. Jiří Hána, Ph.D. je předním odborníkem na problematiku BOZP a PO a jednatelem společnosti ABEPO®, s.r.o., která řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro podnikatele a firmy a poskytuje poradenský servis. Společnost ABEPO® je také autorem a distributorem informačního materiálu – brožury, která shrnuje základní povinnosti podnikatele na úsecích BOZP a PO. Zeptali jsme se na podrobnosti o vzniku tohoto materiálu a další otázky z dané problematiky.

Jak a proč vůbec brožura o povinnostech v BOZP vznikla?

Prakticky denně se setkáváme s kontrolami státních orgánů a víme, že stav některých kontrolovaných firem nebo podnikatelů je, mírně řečeno, neutěšený. Inspektoři státního dozoru (ať už požárního nebo nad bezpečností práce) dělají svoji práci dobře a jsou velmi pečliví. Řada podnikatelů má představu, že k zajištění BOZP a PO stačí jen proškolit zaměstnance. Není to ale pravda. Školení je jen zlomkem toho, co musí podnikatel v těchto oblastech na základě požadavků platných právních předpisů zajišťovat.

Na základě několikaletých zkušeností víme, že zejména začínající podnikatelé potřebují věnovat čas především činnostem, které jsou hlavním oborem jejich podnikání. Plnění nejrůznějších dalších povinností, které jim ukládají právní nebo technické předpisy, jde často stranou a zorientovat se ve velkém množství předpisů je náročné. Neznalost zákona přitom neomlouvá.

K základní orientaci ve velkém množství povinností podnikatele v BOZP a PO má sloužit tato útlá brožura, kterou se snažíme vyplnit určité informační vakuum. Distribuujeme jí jednak v podnikatelském prostředí (např. obchodní snídaně Business for Breakfast), na Internetu, nebo na živnostenských úřadech, kudy musí projít každý začínající podnikatel.

Máte nějaké reakce podnikatelů, nějaký ohlas na tento materiál?

Brožura o základních povinnostech podnikatele byla poprvé představena na obchodní snídani podnikatelského klubu Business for Breakfast v Plzni v březnu tohoto roku. Informace sklidila nebývalý ohlas a vyvolala bohatou diskusi. Řada podnikatelů opravdu o uvedeném množství nejrůznějších povinností nevěděla. Až na výjimky znali jen ty základní, jako je už uvedené školení, nebo vybavení pracovišť hasicími přístroji. Další pojmy, jako písemné vyhodnocení rizik, lékařské prohlídky, prověrka BOZP místní provozní bezpečnostní předpisy, nebo preventivní požární prohlídka a další byly, pokud ne neznámé, pak spíše jen tušené. Z uvedené obchodní snídaně mám dokonce od jednoho z účastníků založenu písemnou referenci s poděkováním za poskytnutí uvedeného informačního materiálu.

Z dalších distribučních míst, kterými jsou Živnostenské úřady a Internet se na nás obracejí podnikatelé nebo zástupci firem se žádostí o radu, o cenovou nabídku za smluvní zajištění uvedených oblastí nebo také často s prosbou o záchranu před hrozící kontrolou státního dozoru. Čili pozitivní zpětnou vazbu o praktičnosti a užitečnosti informační brožury máme vícečetnou.

Mluvíte o kontrolách státního dozoru. Kdo tedy plnění uvedených povinností kontroluje?

Kontrolních orgánů, které jménem státu prověřují plnění zákonem stanovených povinností, je celá řada. Každý jistě zná Finanční úřad, Českou obchodní inspekci nebo Českou inspekci životního prostředí. O těch je slyšet relativně často. V našich oblastech BOZP a PO jsou to především Státní úřad inspekce práce se svými regionálními pracovišti tzv. Oblastními inspektoráty práce, které vykonávají státní odborný dozor nad bezpečností práce (podle zákona 251/2005 Sb.) a Hasičské záchranné sbory krajů, které vykonávají prostřednictvím svého oddělení prevence státní požární dozor (na základě zákona 133/1985 Sb.). Kontrolní pravomoc mají na základě §§ 321 a 322 Zákoníku práce i odborové organizace a to i v případech, kdy u zaměstnavatele žádná odborová organizace nepůsobí. Tyto kontroly vykonávají svazoví inspektoři BOZP.

Inspektoři z těchto kontrolních orgánů mohou přijít kdykoliv zkontrolovat plnění předepsaných povinností a právnická nebo podnikající fyzická osoba má povinnost jim kontrolu bez překážek umožnit. Kontroly mohou být buď tematické nebo komplexní, tedy buď zaměřené na určitou oblast, případně objekt, nebo na celou firmu. Kontroly mohou být předem ohlášené (v předstihu několika dní) nebo i bez ohlášení. Kontrola podle zákona 251/2005 Sb. může dokonce proběhnout, je-li při jejím zahájení přítomen jakýkoliv zaměstnanec kontrolované osoby, nemusí tak o započaté kontrole vědět nikdo z managementu firmy.

Daly by se zmiňované povinnosti podnikatele nebo firmy krátce shrnout?

Shrnout se jistě dají, problém může být s tou krátkostí. Povinností je opravdu celá řada a i naše informační brožura uvádí jen ty hlavní a to přibližně v takovém sledu, ve kterém jsou zpravidla vyžadované při uvedených kontrolách. Detailně rozepsané najde Váš čtenář příslušné povinnosti, i s odkazem na konkrétní právní předpis, který tu kterou povinnost ukládá, v uvedené brožuře, která je zdarma ke stažení na našich internetových stránkách www.abepo.cz, nebo také na portále www.plzen.cz. Zde bych uvedl jen základní oblasti, do kterých lze jednotlivé povinnosti shrnout:

1)      Podnikatel musí v oblastech BOZP a PO vést příslušnou dokumentaci (vyhodnocení rizik, začlenění podle požárního nebezpečí, organizace zajištění BOZP / PO, místní provozní bezpečnostní předpisy… atp.) – vždy ke konkrétním činnostem, které provozuje.

2)      Školení o BOZP a PO jsou od vstupního, přes opakované až po speciální profesní. Prakticky na vše, co zaměstnanec v práci dělá, musí být nějakým způsobem proškolený. Školení musí být prokazatelná – tedy se o nich musí vést záznamy.

3)      Lékařská péče – je hitem letošního jara, neboť nabyla definitivní účinnosti nová právní úprava pracovně-lékařské péče a v dubnu vyšla i dlouho očekávaná prováděcí vyhláška.

4)      Provoz technických a vyhrazených technických zařízení rovněž zpravidla podléhá určitým požadavkům, co se týče odborné způsobilosti (školení) zaměstnanců, nebo kontrol a revizí uvedených zařízení.

5)      Svůj režim má také provoz skladů (i příručních), obráběcích strojů, automobilové dopravy (i osobní vozidla), používání chemických látek, provozování požárně-bezpečnostních zařízení, nebo svařování, atp..

Nutno také zdůraznit, že uvedené povinnosti se týkají i malých firem, byť s jedním nebo dvěma zaměstnanci, kteří vykonávají administrativní práce (např. účetní nebo advokátní kancelář). V přiměřeném rozsahu se povinnosti v BOZP na základě § 12 zákona 309/2006 Sb. vztahují také na podnikající fyzické osoby a jejich spolupracující např. rodinné příslušníky a to i když nemají spolu uzavřený pracovně právní vztah. Legislativa k požární ochraně přímo stanoví povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a to bez ohledu na to, zda mají nebo nemají zaměstnance.

Když je těch povinností tolik, je vůbec v silách jednotlivce, aby povinnosti splnil sám?

Samozřejmě to za určitých předpokladů možné je. Dokonce i zákon o dalších podmínkách BOZP (zák. 309/2006 Sb.) předpokládá, že u firmy do 25 zaměstnanců včetně může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Od 26 zaměstnanců už musí mít odbornou způsobilost – tedy zkoušku u akreditované organizace, která se musí každých pět let opakovat (např. zaměstnance s odbornou způsobilostí) a od 501 zaměstnanců už musí mít jednoho nebo více odborně způsobilých externistů (nemůže zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám). Obdobně je to s odbornou způsobilostí v požární ochraně v návaznosti na zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně a začlenění činností podle požárního nebezpečí.

Zda má zaměstnavatel, který zajišťuje úkoly v prevenci rizik sám, potřebné znalosti, pak prověří případná kontrola. Plnění povinností zpravidla vyžadují kontrolní orgány beze zbytku a podle aktuálně platných předpisů, které se u nás mění jako na běžícím pásu. Intenzitu změn právních předpisů mohu uvést na příkladu naší brožury o povinnostech v BOZP a PO. První verze byla datovaná k 10.3.2013, ale už 10.4.2013, tedy přesně o měsíc později musela být část brožury věnovaná lékařským prohlídkám aktualizovaná v návaznosti na nově vydanou vyhlášku č. 79/2013 Sb.

S plněním povinností je to složité. Je mnoho způsobů a cest, jak dostát svým povinnostem:

ü  Nejhorší z nich je naprostá ignorace a spoléhání na štěstí, že „mě se nic stát nemůže“.

ü  Nejnáročnější je věnovat se vedle vlastního businessu ještě dalším velmi obsáhlým oborům (účetnictví, BOZP a PO, ekologie a odpadové hospodářství, právo apod.) vlastní silou.

ü  Nejsnazší je vsadit na odbornou pomoc profesionálů, kteří se v dané problematice denně pohybují a orientují, mají potřebné znalosti, zkušenosti, odborné způsobilosti a navíc vše pro klienta zajistí za přijatelnou cenu a se zárukou profesního pojištění. Tuto cestu nabízí svým klientům společnost ABEPO®, s.r.o.

Kdy se na Vás nejčastěji podnikatelé a firmy obracejí?

Naše obory jsou velmi často podnikateli podceňované. Vidí v nich zbytné náklady, obtěžující papírování a vyžadování pořádku a dodržování bezpečnostních pravidel na pracovištích. Praktického významu, uvědomění a prozření nabývají tyto oblasti zpravidla ve dvou případech: A) když dojde k mimořádné události, jako je vážný pracovní úraz, požár, havárie apod., nebo B) pokud dojde na kontrolu státního dozoru – ať už předem ohlášenou, nebo neohlášenou. To jsou dva nejčastější případy, kdy se na nás obrací noví klienti s voláním S.O.S.. K uvedeným dvěma situacím nutno uvést ještě třetí, zdaleka ne tak dramatickou a to jsou případy, C) kdy do firmy přijde nový vedoucí pracovník, který má zkušenosti s procesy BOZP a PO a zná míru svojí nezastupitelné odpovědnosti v těchto oblastech z dřívějšího působiště – tedy zpravidla z větší firmy, kde se BOZP a PO věnovala odpovídající péče.

Pokud se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany nepodceňují a řeší se s potřebnou odborností a průběžně, nemusí se zpravidla takové firmy nebo podnikatelé výše zmiňovaných kontrol obávat. Když se ale tyto, nutno zdůraznit, že značně obsáhlé, oblasti dlouhodobě zanedbávají, může být rychlé řešení vzniklé mimořádné situace nebo příprava na ohlášenou kontrolu nejen finančně nákladné, ale často i neřešitelné do takového stavu, aby např. firma prošla kontrolou státního dozoru bez ztráty kytičky.

Nutno také uvést, že pokud se přistupuje k řešení problematiky BOZP a PO systémově, mohou nastavené procesy a zavedená opatření nejen dlouhodobě uchránit před škodami na zdraví nebo životech, resp. před materiálními škodami. Správně pojatá BOZP a PO začleněná do procesů řízení i poznatky z kontrolních prohlídek a prověrek mohou vést k zefektivnění výrobních procesů identifikací míst prostojů, prostřednictvím námětů na změnu organizace práce, pracovních postupů apod.

Je Vaše pojetí BOZP a PO v něčem výjimečné?

Společnost ABEPO® je jedinečná především filosofií přístupu ke klientům. Hlavními zásadami jsou „Zodpovědnosti vstříc přijatelnou cenou“ a „Bezpečnost s rozumem“. Vedle toho nabízíme našim klientům řadu výhod a služeb, které by ve standardní nabídce konkurenčních poskytovatelů obdobných služeb jen těžko hledali. K nim patří především nejrůznější odborná školení (práce ve výškách, školení řidičů...) nebo provádění předepsaných prověrek, kontrol a prohlídek. Prostřednictvím Klientského centra internetových stránek www.abepo.cz mají klienti společnosti ABEPO® k dispozici aktuální novinky v oblasti BOZP a PO, přehled platných právních předpisů, prezentace ke školením a také individuálně veškerou dokumentaci zpracovanou pro každého konkrétního klienta společností ABEPO®, s.r.o..

Zajištění úkolů v prevenci rizik i v požární ochraně je zpravidla vázané na příslušný druh odborné způsobilosti. Doporučujeme vsadit na profesionální zajištění těchto povinností. Úplný outsourcing služeb v oblastech BOZP a PO lze přitom podle velikosti firmy, rizikovosti činností a smluvních požadavků zajistit již od 400,- Kč měsíčně.

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)